Đang tải...

các khoá học

Tranning Team
Tranning Team
CHƯƠNG TRÌNH:
Tranning Team
THỜI GIAN:
120 phút/buổi x 8 buổi
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Học phí:
1.500.000đ
Phát Triển Kỹ Năng
Phát Triển Kỹ Năng
CHƯƠNG TRÌNH:
Phát Triển Kỹ Năng
THỜI GIAN:
120 phút/buổi x 8 buổi
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Học phí:
900.000đ
Huấn Luyện Căn Bản
Huấn Luyện Cơ Bản
CHƯƠNG TRÌNH:
Huấn Luyện Cơ Bản
THỜI GIAN:
100 phút x 8 buổi
Ngôn ngữ:
Học phí:
900.000đ
Huấn Luyện Nâng Cao
Huấn Luyên Nâng Cao
CHƯƠNG TRÌNH:
Huấn Luyên Nâng Cao
THỜI GIAN:
100 phút x 08 buổi
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Học phí:
900.000đ
Group Tranning
Group Tranning
CHƯƠNG TRÌNH:
Group Tranning
THỜI GIAN:
60 phút x 1h học
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Học phí:
250.000đ